Array Java Series – 2 – Khai báo và truy cập mảng trong Java (Hình ảnh)

Tram Ho

Mình xin giới thiệu lại cách khởi tạo và truy cập phần tử trong mảng.

1. Khởi tạo mảng

Ví dụ ta khởi tạo một mảng ages có 7 phần tử:

Gán gía trị cho mỗi phần từ:

Hoặc gán lúc tạo mảng:

Array

2. Truy cập phần từ bất kỳ

Ví dụ cú pháp:

Biến a có giá trị là 9, b có giá trị là 5.

3. Khởi tạo và truy cập mảng hai chiều

Ta khởi tạo mảng hai chiều ages,
với hàng đầu tiên là 4 phần tử, hàng thứ hai là 4 phần tử, hàng thứ ba là 5 phần tử.

Ví dụ cú pháp:

Khởi tạo hàng đầu tiên:

Array ages 1

Khởi tạo hàng thứ hai:

Array ages 2

Khởi tạo mảng thứ ba:

Array ages 3

Về cú pháp truy cập:

Có gì mong mọi người góp ý.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo