Array Java Series – 1 – Khai báo mảng trong Java

Tram Ho

Mảng trong Java mảng là một object vô cùng quan trọng, sử dụng một biến duy nhất để thực hiện lưu trữ nhiều giá trị cùng kiểu dữ liệu.

1. Khái báo mảng (Declaring).

Ví dụ về cú pháp:

Gồm 3 thành phần là:

 • Kiểu dữ liệu: int (vd: String, double, float, …).
 • Tên biến: ages.
 • Dấu ngoặc vuông: [].

2. Tạo, khởi tạo mảng (Creating, Initializing).

 • Tạo (Creating):

  Ví dụ về cú pháp:

  Cú pháp trên có ý nghĩa là tạo một mảng có 10 phần tử, nói cách khác là biến ages có thể lưu trữ 10 giá trị.

 • Khởi tạo (Initializing):

  Ví dụ về cú pháp (1 chiều):

  Cú pháp khởi tạo phía trên có ý là khởi tạo 6 phần tử và có giá trị từ 1 – 6.
  Ví dụ về cú pháp (2 chiều):

  Ví dụ về cú pháp (3 chiều):

3. Truy xuất (Accessing).

Ví dụ cú pháp:

4. Ví dụ về mảng:

Một đoạn chương trình tương tác với mảng.

Trong Series mình sẽ giới thiệu những kiến thức căn bản mà mình học tập được, và dựa trên đó để đưa ra các vấn để và cách giải quyết vấn đề.

Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo