Appium Basic (P3) – Danh sách thả xuống Thảo luận, Đặt thời gian ngày, Nút chuyển đổi, Xử lý thông báo dia-log

Tram Ho

Tiếp tục chuỗi bài giới thiệu Appium, ở phần 3 này, chúng ta sẽ tiếp tục thao tác với một số item thường gặp Drop-down list, Set date time, Switch button, Handle alert dia-log.

Tham khảo các phần trước của series:

Appium Basic (P1) – Run First Android Automation Test

Appium Basic (P2) – Thao tác với Textbox, Check box, Radio button

App để test vẫn là API Demos, bạn có thể lấy link download và code setup BeforeTest ở Phần 2

1. Drop-down list

Drop-down list là một trong nhưng item xuất hiện thường xuyên trên các ứng dụng web, cũng như mobile app. Ta cùng xét một số thao tác với Drop-down list.

Mở Drop-down list từ API Demos app: Home -> Views -> Controls -> 2. Dark Theme. -> Tap on Drop Down.

Chọn một option trong Drop-down list

Mở Drop-down list:
driver.findElement(By.id("android:id/text1")).click();

Chọn option “Mars” trong Drop-down list:
driver.findElement(By.name("Mars")).click();

Lấy danh sách option của Drop-down list

Mở Drop-down list:
driver.findElement(By.id("android:id/text1")).click();

Xác định vị trí các option của drop-down list, cho vào một danh sách:

List dropList = driver.findElements(By.id("android:id/text1"));

Lần lượt lấy các option ra:

2. Set date time

Date time picker trong app Android có thể hiển thị trực tiếp trên màn hình hoặc hiển thị thông qua Dialog. Ta cùng xét ví dụ đơn giản về cách đặt Date time bằng Appium. Định dạng Date time có thể sẽ khác đi tùy vào app của bạn, nhưng về cơ bản thì phương thức set vẫn không thay đổi.

Mở Drop-down list từ API Demos app: Home -> Views -> Date Widgets -> 1. Dialog.

Set Date = 25 Aug 2009

Set time = 1:25 pm

3. Switch button

Switch button có thể dễ dàng ON/OFF bằng thao tác click(). Tuy nhiên, ta cần kiểm tra status của Switch button là ON hay OFF để sau khi thao tác có được status mong muốn.

Mở màn hình Switches từ API Demos app: App Home -> Views -> Switches

Kiểm tra status hiện tại của Switch button:

ON Switch button:

OFF Switch button:

4. Handle alert dia-log

Mở màn hình Alert Dialogs từ API Demos app: Home -> App -> Alert Dialogs

Get message từ Dialogs:

Click OK:
driver.findElement(By.name("OK")).click();

Click Cancel:
driver.findElement(By.name("Cancel")).click();

—Hết phần 3—

Tài liệu tham khảo:

http://www.software-testing-tutorials-automation.com/2015/10/appium-tutorials.html

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo