Animate với Greensock

Tram Ho

Có rất nhiều cách để thực hiện animation trên web, và hôm nay mình xin giới thiệu một cách rất hay để animate đó là sử dụng thư viện Greensock (GSAP).

GSAP giúp điều khiển thuộc tính dễ dàng

Animation về cơ bản là thay đổi các giá trị của một thuộc tính nhiều lần trong một quang thời gian. GSAP nhận vào giá trị ban đầu và kết thúc của một thuộc tính rồi animate nó 60 lần mỗi giây. Chính vì vậy nó mới có tên là “GreenSock Property Manipulator” (GSPM) nhưng vì cái tên đó không xuôi lắm nên họ đã đổi tên thành GSAP.

Tương tác cùng DOM, SVG, Canvas và nhiều hơn nữa

GSAP gần như có thể animate mọi thứ trên web, ví dụ như :

  • CSS: 2D and 3D transforms, colors, width, opacity, border-radius, margin và gần như mọi thuộc tính CSS.
  • SVG: viewBox, width, height, fill, stroke, cx, r, opacity.
  • Hoặc bất kỳ giá trị số nào trong Canvas.

Nhanh và mượt

  • GSAP có thể animate mọi thứ mà Javascript có thể chạm tới, với một tốc độ nhanh chóng (nhanh hơn 20 lần so với JQuery)
  • GSAP hỗ trợ sãn rất nhiều easing function
  • GSAP luôn tương thích với rất nhiều trình duyệt như IE, FF…

Animate DOM element

Chúng ta có một div với class là ball

Để animate div này chúng ta nói với GSAP rằng hãy nhận lấy div có class ball và thay đổi .to() một số thuộc tính.
x: 200 dịch ra CSS sẽ là transform: translateX(200px), tương tự như vậy ta có thể khai báo như sau

Đối với SVG cũng tương tự như vậy

Eases

Như đã đề cập đến phía trên, GSAP hỗ trợ chúng ta rất nhiều Easing function, ví dự như

Chúng ta có thể thêm một khoảng thời gian delay như sau

Tôi hi vọng rằng bài viết này có thể giúp bạn tiếp cận thư viện Greensock(GSAP) một cách dễ dàng hơn. Cảm ơn vì đã đọc.
Tham khảo

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo