Accessors và Murators trong Laravel 7.x

Tram Ho

Giới thiệu

Accessors và Murator cho phép bạn format(định dạng) lại các thuộc tính của Eloquent khi mà chúng ta lấy ra hoặc thêm mới dựa trên Model. Ví dụ, khi thêm mới một user bạn muốn trước khi thêm mới thì nó sẽ tự động mã hóa giá trị của password trước khi được lưu vào cơ sở dữ liệu hay là lấy ra một cái tên trong cơ sở dữ liệu dưới dạng là in hoa thì accessorsmurators sẽ giúp chúng ta làm điều này.
Ngoài ra Eloquent cũng có thể tự động chuyển trường date thành Carbon instance hay là chuyển 1 đoạn text thành kiểu dữ liệu json.

1. Định nghĩa một Accessors

Nói sơ qua một chút là accessors sẽ giúp chúng ta định dạng dữ liệu khi chúng ta get dữ liệu từ cơ sở dữ liệu.
Giả sử chúng ta có trường name trong bảng user và muốn khi lấy dữ liệu ra nó sẽ ở dạng in hoa. Trước tiên chúng ta cần phải tạo một method để định nghĩa việc này trong model User dưới dạng get + tên trường in hoa chữ cái đầu + Attribute. Ở trường hợp này method được viết sẽ là getNameAttribute.

Giờ thử test xem kết quả như thế nào nhé, các bạn sẽ tạo một route như sau:

giờ các bạn truy cập localhost:8000/accessors và xem kết quả.

Hay thậm chí các bạn có thể tự định nghĩa một thuộc tính mới với các thuộc tính có sẵn ví dụ :

cách lấy ra cũng tương tự

2. Định nghĩa một murators.

Khác với accessors thì murators dùng để format dữ liệu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu. Để định nghĩa một murators gần giống với accessors chỉ khác là tiền tố sẽ là set. Ví dụ ta sẽ định dạng lại trường name thành không in hoa trước khi được lưu vào cơ sở dữ liệu. Vậy method ở đây sẽ là setNameAttribute

Để test chúng ta cũng tạo một route với nội dung:

Để kiểm tra dữ liệu được lưu đúng hay không mở php artisan tinker lên để kiểm tra AppUser::find(1), chúng ta sẽ thấy giá tri của trường name vừa được lưu sẽ là ccc.

3. Date Murators

Mặc định thì Eloquent sẽ tự động chuyển 2 trường created_atupdate_at thành Carbon instance, và nó được cung cấp rất nhiều các hàm hữu ích. Chúng ta cũng có thể thêm các thuộc tính date bằng cách sử dụng $date trong model

Khi một trường là kiểu date bạn có thể đặt giá trị cho nó là một UNIX timestamp, date string (Y-m-d), date-time string hoặc là một instance của Carbon, và giá trị của date sẽ tự động lưu trong database.

Date formats

Mặc định timestamps được định dạng là Y-m-d H:i:s, bạn có thể custom lại định dạng này bằng cách sử dụng thuộc tính dateFormat trong model, thuộc tính này sẽ định dạng lại là kiểu dữ liệu date sẽ được lưu như thế nào trong database.

4. Attribute Casting

Thuộc tính $cast giúp chuyển đổi các thuộc tính sang các kiểu dữ liệu bình thường. Thuộc tính $cast thường là một array với key là tên của thuộc tính cần chuyển và value là kiểu dữ liệu mà bạn muốn chuyển. Các kiểu dữ liệu mà thuộc tính $cast hỗ trợ : integer, real, float, double, decimal:<digits>, string, boolean, object, array, collection, date, datetime, and timestamp.
Ví dụ, ta có thuộc tính is_admin được lưu trong database là 01 với kiểu dữ liệu integer nhưng bạn lại muốn sử dụng nó như kiểu dữ liệu boolean thì làm như sau

rồi chúng ta sử dụng is_admin như một thuộc tính có kiểu dữ liệu boolean

Custom cast

Bạn có thể định nghĩa một thuộc tính cast cho riêng bạn bằng cách tạo ra một lớp implements từ CastsAttributes interface. Có một điểm phải chú ý là class mới được tạo ra này phải tồn tại 2 method getset với những nhiệm vụ khách nhau. Phương thức get dùng để chuyển đổi dữ liệu trong database thành kiểu dữ liệu cast mà bạn định nghĩa, còn phương thức set có nhiệm vụ ngược lại để chuyển dữ liệu được chuyển đổi thành kiểu dữ liệu gốc để lưu trong database. Ví dụ chúng ta custom thuộc tính cast là kiểu dữ liệu json.

Rồi chúng ta sẽ sử dụng nó ở model.

Array & JSON Casting

Cast kiểu array rất hữu dụng khi chúng ta sử dụng chúng với column được lưu dưới dạng json.

Khi khai báo thế này thì chúng ta sẽ sử dụng và xử lý dữ liệu như với array trong PHP. Khi bạn set giá trị cho thuộc tính options, mảng đã cho sẽ tự động được chuyển hóa hóa trở lại thành JSON để lưu trữ:

Date Casting

Khi sử dụng cast với kiểu dữ liệu là date và datetime, chúng ta có thể định dạng lại cho kiểu dữ liệu này

Query Time Casting

Đôi khi bạn có thể sử dụng cả cast trong các câu truy vấn

Thuộc tính last_posted_at dựa trên kết quả của câu selectRaw, nó sẽ hợp lý hơn nếu chúng ta set kiểu dữ liệu cho last_posted_at là kiểu date, đơn giản bằng cách sử dụng phương thức withCasts.

Ngoài ra bạn cũng có thể xem cách sự hữu ích khác mà thuộc tính cast mang lại tại đây.

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo