7 thủ thuật JavaScript hữu ích

Tram Ho

Cũng giống như mọi ngôn ngữ lập trình khác, JavaScript có nhiều thủ thuật để thực hiện cả các task. Một số thủ thuật được biết đến rộng rãi :

Nhận các giá trị duy nhất của một mảng

Có được một mảng các giá trị duy nhất có thể dễ dàng hơn bạn nghĩ:

Array và Boolean

Bao giờ cần phải lọc các giá trị falsy ( 0, undefined, null, false, vv) ra khỏi một mảng? Bạn có thể chưa biết thủ thuật này:

Tạo Objects trống

Chắc chắn bạn có thể tạo một Object rỗng vớI {}, nhưng Object đó vẫn có giá trị proto, hasOwnProperty thông thường và các phương thức đối tượng khác. Tuy nhiên, có một cách để tạo một đối tượng “dictionary” thuần túy:

Hợp nhất các objects

Require Function Parameters

Có thể đặt các giá trị mặc định cho các đối số hàm, nhưng hãy xem thủ thuật này để yêu cầu các giá trị được truyền cho một đối số đã cho:

Destructuring Aliases

Rất hữu ích để tránh xung đột đặt tên với các biến hiện có!

Nhận tham số chuỗi truy vấn

Chúng ta thường dùng nhiều biểu thức để lấy giá trị query string, nhưng giờ có thể dễ dàng hơn nhờ URLSearchParams API:

Tham khảo tại đây

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo