7 hàm PHP tuy còn mới nhưng cực kỳ hữu ích

Ngoc Huynh

PHP có nhiều hàm gắn liền, hầu hết các hàm này đều đang được lập trình viên sử dụng rộng rãi. Nhưng cũng có một số hàm vẫn còn chưa được biết đến, vì vậy trong bài viết ngày hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến với các bạn 7 hàm PHP tuy còn mới, nhưng lại rất hữu ích.

1. Hàm highlight_string()

Khi chúng ta muốn hiển thị các đoạn mã PHP trong một trang web thì highlight_string() sẽ là một hàm rất hữu ích dành cho bạn. Hàm highlight_string() sẽ giúp chúng ta giảm bớt thời gian trong việc thiết kế màu sắc hiển thị hay cần tới các plugin jquery hổ trợ.

Ví dụ:

1<?php
2highlight_string(‘<?php phpinfo(); ?>’);
3?>

2. Hàm str_word_count()

Hàm str_word_count() có chức năng trả lại tổng số từ chữ trong một chuổi string cho trước. Được hiển thị như sau:

1<?php
2$str = “How many words do I have?”;
3echo str_word_count($str); //Outputs 6
4?>

3. Hàm levenshtein()

Hàm có chức năng so sánh 2 chuổi string và tìm xem giữa 2 chuổi này có bao nhiêu điểm khác nhau. Hàm này rất hữu ích khi bạn làm ứng dụng kiểm tra sai chính tả chẳn hạn.

Ví dụ:

1<?php
2$str1 = “carrot”;
3$str2 = “carrrott”;
4echo levenshtein($str1, $str2); //Outputs 2
5?>

4. Hàm get_defined_vars()

Hàm get_defined_vars() sẽ trả về một mảng bao gồm tất cả các biến, mảng đã được định nghĩa trước đó. Mỗi biến, mảng được định nghĩa sẽ là một phần tử của mảng được tạo thành.

Ví dụ: 1print_r(get_defined_vars());

5. Hàm escapeshellcmd()

Hàm này giúp chúng ta loại bỏ các ký tự đặc biệt trong chuỗi, gây hại cho hệ thống server.. Có thể sử dụng chức năng này với exec () hoặc system () two functions, để làm giảm hành vi nguy hiểm của người dùng trực tuyến.

Ví dụ:

1<?php
2$command = ‘./configure ‘.$_POST[‘configure_options’];
3$escaped_command = escapeshellcmd($command);
4system($escaped_command);
5?>

6. Hàm checkdate()

Hàm checkdate() dùng để kiểm tra xem một ngày được xác định có hợp lệ hay không. Hàm này sẽ có 3 tham số truyền vào, đó là: month, date, year

– Month: Xác định tháng mà bạn muốn kiểm tra (Một số từ 1 đến 12)
– Date: Xác định ngày mà bạn muốn kiểm tra (Một số từ 1 đến 31)
– Year: Xác định năm mà bạn muốn kiểm tra (Một số từ 1 đến 32767)

Ví dụ:

1<?php
2var_dump(checkdate(12, 31, 2000));
3var_dump(checkdate(2, 29, 2001));
4//Output
5//bool(true)
6//bool(false)
7?>

7. Hàm php strip whitespace()

Đây là một hàm được sử dụng để trả về toàn bộ đoạn mã code chứa trong một file cho sẵn sau khi đã xóa bỏ các chú thích (comments) và khoảng trắng.

Ví dụ:

1<?php
2// PHP comment here
3/*
4* Another PHP comment
5*/
6echo php_strip_whitespace(__FILE__);
7// Newlines are considered whitespace, and are removed too:
8do_nothing();
9?>

Các kết quả đầu ra:

1<?php
2echo php_strip_whitespace(__FILE__); do_nothing(); ?>

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : http://www.programering.com