4 Bước implement Paging

Tram Ho

Thư viện Paging làm cho chúng ta dễ dàng hơn để tải dữ liệu dần trong ứng dụng của bạn bằng cách phân trang
Thư viện Paging hỗ trợ cả danh sách và không giới hạn danh sách bị chặn lớn, chẳng hạn như newfeed liên tục cập nhật. Thư viện Paging được dựa trên ý tưởng về việc gửi danh sách để giao diện người dùng với các dữ liệu trực tiếp của một danh sách được quan sát bởi RecyclerView.Adapter.

Vì vậy, Bắt đầu thôi, Bước 1 : Thêm thư viện Paging vào trong app của bạn

Bước 2 : Tạo DataModel

Bước 3 : Data Access Object (DAO) :

Để đơn giản trong connection giữa Database và RecyclerView, chúng ta sử dụng LivePagedListProvider.

Tạo Database trong ví dụ này mình sử dung sqlite.

Bước 4 : Tạo các thành phần của Adapter :

Create ViewModel ViewModel này sẽ extends từ ViewModel của Architecture Component và sử dụng chúng để tham chiếu tới LiveData của PagedList. Chúng ta sẽ lấy từ DAO bằng cách gọi getUsers().

Tạo một Adapter để thông báo cho PagedListAdapter biết sự khác nhau giữa hai phần tử implement lớp DiffCallback.

Tạo một PageListAdapter

Và trong main Activity chúng ta sẽ viết như thế này.

OK, như vậy là mình đã giới thiệu cho bạn cách demo thư viên Paging cơ bản . Mong nó sẽ giúp ích . Happy new year !!

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo