34 Kỹ thuật tối ưu code JavaScript 2021

Tram Ho

Mở đầu

Gần đây mình có tìm hiểu những tips và tricks javascript , mục đích để giảm những đoạn code không thật sự cần thiết cũng như giúp code Javascript rõ ràng và tối ưu hơn.

Hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn về 1 bài viết khá hữu ích về 34 kỹ thuật mà lập trình viên Javascript nên biết trong năm 2021.

Chúng ta cùng bắt đầu nhé

1. If với nhiều điều kiện

Bạn có thể lưu nhiều giá trị trong mảng và sau đó sử dụng phương thức Include.

2. If true … else

Với điều kiện if else đơn giản thì bạn có thể sử dụng các toán tử ternary để viết ngắn gọn

3. Khai báo biến

Khi bạn muốn khai báo hai biến có giá trị chung hoặc kiểu chung, thì có thể viết ngắn gọn như sau.

4. Kiểm tra Null, Undefined, Empty

Khi bạn tạo biến mới, và bạn muốn kiểm tra xem biến mà bạn đang tham chiếu đến, giá trị của nó có phải là empty hoặc undefined hay không.

JavaScript có một cách viết tắt để thực hiện được chức năng này.

5. Kiểm tra giá trị Null và gán giá trị mặc định

6. Kiểm tra giá trị Undefined và gán giá trị mặc định

7. Gán giá trị cho nhiều biến

Khi bạn xử lý nhiều biến và muốn gán các giá trị khác nhau cho các biến khác nhau, kỹ thuật viết tắt này rất hữu ích.

8. Toán tử gán

Chúng ta sẽ xử lý rất nhiều toán tử số học trong khi lập trình. Và đây là một kỹ thuật hữu ích để gán toán tử cho các biến JavaScript.

9. If Presence Shorthand

Đây là một cách viết tắt khá phổ biến.

Nhưng cần lưu ý Nếu variable1 có bất kỳ giá trị nào, nó sẽ vào logic sau vòng lặp if, nên toán tử này chủ yếu được sử dụng để kiểm tra null hoặc undefined.

10. Toán tử AND (&&) cho nhiều điều kiện

Nếu bạn chỉ gọi một hàm nếu biến là true thì bạn có thể sử dụng toán tử &&

11. Vòng lặp for shorthand

12. Comparison Returns

Bạn cũng có thể sử dụng phép so sánh trong câu lệnh return.

13. Arrow Function

Arrow Function là một tính năng mới được giới thiệu trong ES6. Nó giúp bạn tạo các hàm một cách gọn gàng hơn rất nhiều.

14. Short Function Calling

Chúng ta có thể sử dụng ternary operator để thực hiện chức năng này.

15. Switch Shorthands

Bạn có thể lưu các điều kiện trong key-value objects và sử dụng dựa trên các điều kiện.

16. Implicit Return

Với việc sử dụng Arrow Function, chúng ta có thể trả về giá trị trực tiếp mà không cần phải viết câu lệnh return.

17. Lũy thừa cơ số thập phân

18. Default Parameter Values

ES6 cho phép đặt giá trị mặc định cho tham số khi khai báo hàm.

19. Toán tử Spread

Clone array dùng spread

20. Template Literals

Thay vì sử dụng nhiều toán tử + để nối nhiều biến trong một string thì bạn có thể sử dụng Template Literals

21. Multi-line String

Khi bạn xử lý một chuỗi nhiều dòng trong code, bạn có thể thực hiện cách này:

22. Gán thuộc tính Object

23. Chuyển String thành Number

24. Destructuring Assignment

25 Array.find

Khi bạn có một mảng các đối tượng và bạn muốn tìm object cụ thể theo thuộc tính object thì có thể sử dụng phương thức find()

26 Điều kiện Lookup

Ví dụ, nếu bạn muốn kiểm tra 1 biến type và dựa trên biến type sẽ gọi các method khác nhau.

Bạn có thể sử dụng nhiều else if hoặc sử dụng switch, nhưng có một cách ngắn gọn khác để thực hiện việc này

27. Bitwise IndexOf

Hàm indexOf() được sử dụng để truy xuất vị trí của mục bạn đang tìm kiếm trong 1 mảng. Nếu mục không được tìm thấy sẽ trả về giá trị -1.

Và trong JavaScript, 0 được coi là falsy, còn các số lớn hơn hoặc nhỏ hơn 0 được coi là truthy

Toán tử bitwise (~) sẽ trả về giá trị truthy cho bất kỳ giá trị nào ngoại trừ -1

28. Object.entries()

Tính năng này giúp chuyển đổi object thành một array object.

29. Object.entries()

Đây cũng là một tính năng mới được giới thiệu trong ES8 thực hiện chức năng tương tự như Object.entries (), nhưng không có phần key:

30. Double Bitwise

Lưu ý là phương pháp này chỉ hoạt động đối với số nguyên 32 bit

31. Lặp lại một chuỗi nhiều lần

32. Tìm số max và min trong array

33. Lấy character từ string

34. Power Shorthand

Cách viết tắt cho hàm lũy thừa.

Mọi người có thể đọc bài gốc ở đây

https://javascript.plainenglish.io/34-javascript-optimization-techniques-to-know-in-2021-d561afdf73c3

Chia sẻ bài viết ngay