17 method xử lý chuỗi hữu ích trong Ruby

Tram Ho

Mỗi dòng code bạn không viết là một dòng code bạn không phải duy trì

Thao tác với String là công việc mà các lập trình viên làm hàng ngày. Trong bài đăng này, tôi sẽ thảo luận về 17 phương thức chuỗi hiệu quả được cung cấp bởi Ruby String Class, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian trong việc xử lý các chuỗi.

1. Lặp lại từng kí tự của một chuỗi

Thường thì chúng ta cần lặp qua các chuỗi để xử lý các ký tự. Ví dụ: bạn có thể muốn in tất cả các kí tự có trong chuỗi

2. Chuyển đổi một chuỗi thành một mảng ký tự

Để chuyển đổi một chuỗi thành một mảng, chúng ta có thể sử dụng str.chars, là cách viết tắt của str.each_char.to_a.

Bây giờ chúng ta có một mảng, chúng ta có thể sử dụng bất kỳ phương thức nào của mảng. Ví dụ: phương thức nối chuyển đổi từng phần tử của mảng thành Chuỗi, được phân tách bằng dấu phân cách đã cho.

3. Lấy độ dài của một chuỗi

Mình nghĩ nghĩ đây là phương pháp được sử dụng nhiều nhất. Rất hữu ích khi bạn muốn kiểm tra độ dài chuỗi trước khi chèn nó vào bảng cơ sở dữ liệu. Tùy thuộc vào sở thích của bạn, bạn có thể chọn một trong hai.

4. Nhận số lượng ký tự của một chuỗi

str.count nhận một hoặc nhiều bộ ký tự làm tham số. Sau đó, chúng ta lấy phần giao nhau của các bộ này để có được bộ ký tự cuối cùng.

Chúng ta có thể sử dụng nó để đếm nhiều ký tự, ví dụ thử đếm các kí tự thường

5. Đảo ngược một chuỗi

Đảo ngược chuỗi có thể hữu ích, chẳng hạn như khi bạn muốn kiểm tra xem một chuỗi có phải là số nguyên tố Palindrome hay không

6. Tìm kiếm một hoặc nhiều ký tự của một chuỗi

str.include? trả về true nếu có chuỗi hoặc ký tự và trả về false nếu không

7. Thay thế các ký tự trong một chuỗi

Thay thế một hoặc nhiều ký tự của chuỗi là một cách tốt để làm sạch hoặc định dạng dữ liệu. str.gsub thay thế tất cả các lần xuất hiện bằng các chuỗi được cung cấp. Ở đây đối số đầu tiên đại diện cho bộ ký tự mà chúng ta muốn thay thế, à đối số thứ hai là các ký tự thay thế được đặt.

Nếu bạn muốn thay thế lần xuất hiện đầu tiên, hãy sử dụng str.sub.

8. Tách một chuỗi

Tách một chuỗi dựa trên dấu phân cách (mặc định là khoảng trắng) hoặc mẫu nào đó.

Bạn có thể giới hạn số lần phân tách bằng cách cung cấp đối số thứ hai

9. Cắt một chuỗi

str.trim sẽ xóa bất kỳ ký tự đầu và cuối nào sau đây: null(“x00”), horizontal tab(“t”), line feed(n), vertical tab(“v”), form feed(f), carriage return(r), space(” “).

10. Cắt ký tự cuối cùng của một chuỗi

str.chomp loại bỏ một ký tự ở cuối khi được cung cấp dấu phân tách bản ghi hoặc các ký tự xuống dòng ( n, r và r n).

11. Thêm một chuỗi trước một chuỗi khác

Nối một hoặc nhiều ký tự vào một chuỗi ở đầu chuỗi.

12. Chèn một chuỗi

Thêm một hoặc nhiều ký tự vào một vị trí cụ thể của một chuỗi.

13. Các phương pháp thay đổi trường hợp của một chuỗi

Hàm str.downcase sẽ chuyển đổi từng ký tự của chuỗi thành chữ thường.

str.upcase sẽ chuyển đổi mỗi ký tự của một chuỗi thành chữ hoa

Hàm str.capitalize sẽ chuyển đổi ký tự đầu tiên của chuỗi thành chữ hoa và phần còn lại thành chữ thường

str.swapcase sẽ hoán đổi ký tự viết hoa thành ký tự thường và ký tự viết thường thành ký tự hoa của một chuỗi.

14. Thêm chuỗi

Một trong những hoạt động string thường xuyên là nối. Để làm điều đó, chúng ta có thể sử dụng str.concat hoặc <<.

15. Nhận chuỗi con

Phương thức str.slice dùng khi bạn muốn một phần cụ thể của một Chuỗi, nó trả về một chuỗi con.

16. Tìm một chuỗi với tiền tố và hậu tố đã cho

Chúng ta có thể kiểm tra xem một chuỗi bắt đầu hay kết thúc bằng một chuỗi.

17. Kiểm tra chuỗi trống

Có lẽ một phương pháp được sử dụng thường xuyên nhất là str.empty, có thể được sử dụng để xác thực dữ liệu

Tổng kết

Giống như các ngôn ngữ khác, Ruby có các thư viện các phương thức hỗ trợ tối ưu hiệu xuất. Sử dụng 17 hàm nay sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Happy coding!

Tài liệu tham khảo

https://towardsdatascience.com/17-useful-ruby-string-methods-to-clean-and-format-your-data-9c9147ff87b9

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : Viblo