10 thư viện Android hữu ích dành cho lập trình viên (Phần 2)

Ngoc Huynh

6. Retrofit

Thư viện Retrofit cung cấp một framework mạnh mẽ cho việc bảo mật như xác thực và tích hợp với các API. Thư viện này sử dụng cho việc tải dữ liệu JSON hoặc XML từ web. Khi dữ liệu đã được tải Retrofit sẽ tiến hành phân tích thành POJO (Palin Old Java Object), trong đó Retrofit sẽ định nghĩa cho chúng ta từng tài nguyên được tải về. Bạn có thể sử dụng Retrofit bằng cách thêm vào trong dependencies như sau: “compile‘com.squareup.retrofit2:retrofit:2.1.0’“.

Link download: https://github.com/square/retrofit

7. Jitpack.io

JitPack có thể giúp xây dựng bất kỳ dự án GitHub và giúp chuyển dự án đó lên Maven Repository. Nó sẽ giúp tiết kiêm thời gian và xây dựng các dependencies dễ dàng hơn. Đây là một trong các cách để đưa dự án lên trên GitHub và Maven Dependencies.

Thư viện này được phát triển bởi nhóm Strametry Ltd.

Link dowload: http://jitpack.io/

8. ActiveAndroid

ActiveAndroid là một ORM (Object Relational Mapping) dành cho việc phát triển ứng dụng Android. Nó là một khái niệm trừu tượng về việc sử dụng cơ sở dữ liệu SQLite mà không cần câu lệnh SQL để kết nối đến cơ sở dữ liệu ứng dụng Android.

Để lưu dữ liệu vào một cơ sở dữ liệu ta dùng thư viện này: User.save();

Ví dụ để lấy tất cả người dùng: SELECT Name, Address, City From Users;

Link download: https://github.com/pardom/ActiveAndroid/downloads

9. ActionBarSherlock

Thư viện này được thiết kế cho việc sử dụng các mẫu action bar trên các phiên bản khác nhau của hệ điều hành Android với API đơn giản. Chúng ta có thể sử dụng ActionBarSherlock để cung cấp một API đơn giản sử dụng phương thức getSupportActionBar();

Link download: https://github.com/JakeWharton/ActionBarSherlock

10. ViewPagerIndicator

ViewPageIndicator là thư viện tương thích với các ViewPager từ Android Support Library và AndroidBarSherlock giúp cải thiện việc trải nghiệm nội dung. Nội dung nên rõ ràng đối với người sử dụng cho dù có nhiều điều hướng khi chúng ta sử dụng ViewPager widget. Sau khi triển khai thư viện này, bạn có thể cung cấp một indicator mà người dùng nhấp hoặc vuốt lên đó.

Link download: https://github.com/JakeWharton/ViewPagerIndicator

Chia sẻ bài viết ngay

Nguồn bài viết : https://acadgild.com